مهاجرت از طریق خانواده

شهروندان و افراد دارای اقامت دائم کانادا می توانند با تضمین مالی، برخی اعضای خانواده را یکبار دیگر دور هم جمع کنند. شما می توانید افراد ذیل را از طریق حمایت مالی به کانادا بیاورید:

    همسر، شریک زندگی (common law partner)، یا ازدواج سفید بالای شانزده سال
    فرزندان وابسته و فرزندخوانده ها
    والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، و فرزندان وابسته به آنها
    برادرها، خواهرها، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، یا نوه هایی که یتیم بوده، زیر هجده سال سن دارند و ازدواج نکرده اند.
    هر فرد دیگری از اقوام درصورتی که هیچ یک از اعضای خانواده شما که در بالا ذکر شده است را در کانادا و خارج از آن نداشته باشید.