درخواست های بشردوستانه

این گونه درخواست اقامت دائم از داخل کانادا صورت می گیرد. این شیوه برای آن دسته از افرادی است که ناتوان از اخذ اقامت دائم هستند یا آن را از دست داده اند در حالی که برای مدت طولانی در کانادا زندگی کرده و کانادا را به عنوان خانه خود برگزیده اند. قانون مهاجرتی کانادا (the Immigration and Refugee Protection Act) به اداره مهاجرت مجوز دادن اقامت دائم به این افراد را می دهد در صورتی که وزارت مهاجرت براساس وجود موارد زیر به قبول این امر قانع شده باشد:

  مدت زمان زندگی در کانادا
  داشتن وابستگی های خانوادگی در کانادا
  داشتن فرزندانی در کانادا که منافع آنها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد
  کار یا تحصیل در کانادا
  مهارت زبان انگیسی و یا فرانسوی
  دارایی و مستقلات در کانادا
  وابستگی های اجتماعی
  دچار مشکل شدن در صورتی که فرد به کشور مبدا بازگردانده شود

برخلاف درخواست های پناهندگی، درخواست های براساس زمینه های دوستانه، مانع از اخراج فرد از کانادا پیش از پایان پروسه پرونده نمی شود. به همین جهت ضروریست تا برای حصول اطمینان از واجد شرایط بودن در این زمینه بشر دوستانه با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.