فرجام خواهی پرونده های مهاجرت

گونه های مختلفی از استیناف وجود دارد که به صورت زیر می باشد:
    Detention Reviews
    Admissibility Hearings
    Sponsorship Hearings
    Deportation Hearings
    Federal Court Appeals

حضور در این دادرسی ها نیازمند توجه و آماده سازی بسیار است و این جلسات غالبا شامل مسائل حقوقی پیچیده ای می باشند. این دادرسی ها بر زندگی فرد و خانواده او تاثیر انکارناپذیری دارد. ما مفتخریم به تلاش و توجه خاصی که برای این امور اختصاص می دهیم.
جهت اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.